ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

ឧត្តមសិក្សា

មហាវិទ្យាល័យ Bucknell University, Pennsylvania USA

  • បិញ្ញាបត្រិវិស្វករសំនង់ស៊ីវិល

មធ្យមសិក្សា

វិទ្យាល័យ The Armand Hammer United World College of American West, New Mexico USA

  • កំរិតសញ្ញាបត្រិ International Baccalaureate (Bilingual)

វិទ្យាល័យ សម្តេចឪ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  • កំរិតសញ្ញាបត្រិ មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
  • កំរិតសញ្ញាបត្រិ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ

បឋមសិក្សា

សាលាបឋមសិក្សា សូភី

  • ថ្នាក់ ទី ១ ដល់ ទី ៦
  • ថ្នាក់ មតេយ្យ
Advertisements

3 thoughts on “ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

  1. ស្មានតែបងឧត្តមធ្វើការនៅ Solaris!!!!!

Comments are closed.