សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា​

នេះគឺជាប្លក់ដំបូងរបស់ខ្ញុំជាភាសាខ្មែរ។ខ្ញុំមានសេក្តីរីករាយណាស់ដែលអាចសរសេរអក្សរខ្មែរនៅលេីទំព័រអិុនធេីនេត

បែបនេះជាពិសេសនោះជាមួយ MacBook របស់ខ្ញុំ។

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s